ข้อกำหนดการใช้

ต่อไปนี้คือข้อกำหนดการใช้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนด”) ท่านยินยอมให้ติดตามตรวจสอบเมื่อใช้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) ซึ่งจัดเตรียมไว้บนเว็บไซด์
ไรซ์ ฟอร์ซ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซด์”) ดำเนินการโดยบริษัท อิม จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”)

ข้อกำหนดการใช้
“ข้อกำหนด” จะนำไปใช้กับภารกิจใดก็ตามที่เกี่ยวโยงกับการใช้ “บริการ” ของท่าน ท่านพึงเห็นสมควรที่จะยอมรับ “ข้อกำหนด” หากท่านใช้ “บริการ” ใดๆก็ตาม
การแก้ไข “ข้อกำหนด”
“บริษัท” อาจจะแก้ไข “ข้อกำหนด” โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าให้ท่านทราบ และโดยปราศจากการยินยอมของท่าน
การใช้ “บริการ”
ท่านอาจจะใช้ “บริการ” ตามข้อกำหนด และคำแนะนำที่ให้ไว้โดย “บริษัท”
 • ท่านต้องรับผิดทั้งหมดสำหรับข้อมูลใดๆที่ส่งโดยท่านผ่าน “บริการ” และต้องไม่ก่อปัญหาใดๆ หรือก่อผลเสียหายต่อ “บริษัท”
 • ในกรณีที่ท่านเป็นสาเหตุความเสียหาย หรือขัดแย้งกับผู้ใช้ท่านอื่น บุคคลที่สาม หรือเจ้าของโดยตรงในการเชื่อมการใช้ “บริการ” ของท่าน ท่านต้องแก้ปัญหาเรื่องราวเหล่านี้ภายใต้ค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของท่าน และต้องไม่ก่อปัญหาใด หรือความเสียหายใดกับ “บริษัท” ในการเชื่อมโยงหลังจากนั้น
 • ถ้าท่านเป็นผู้เยาว์ ท่านต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เพื่อใช้ “บริการ”
 • ความเป็นส่วนตัวของท่านจะถูกควบคุมตาม “ นโยบายความเป็นส่วนตัว
การลงทะเบียนของผู้ใช้
ท่านอาจจะลงทะเบียนในฐานะสมาชิกโดยการใช้แบบฟอร์มพิเศษที่ออกโดย “บริษัท” เมื่อท่านมาใช้ “บริการ”
 • ท่านต้องป้อนข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้องตอนที่ลงทะเบียนการใช้ “บริการ” ท่านต้องไม่ป้อนข้อมูลอันเป็นเท็จ
 • ผู้ใช้หนึ่งคนจะได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนการใช้ “บริการ” เพียงหนึ่งชื่อบัญชีเท่านั้น หากปรากฏว่าท่านมีการลงทะเบียนที่ถูกระงับใช้ชั่วคราว หรือถูกยกเลิกเนื่องจากการฝ่าฝืน “ข้อกำหนด” ในอดีตของ “บริษัท” หรือบริษัทในเครือ หรือหากการขอขึ้นทะเบียนมีข้อความอันเป็นเท็จ หรือหาก “บริษัท” พิจารณาการยอมรับการขอลงทะเบียนของท่านว่าไม่เหมาะสม บริษัทอาจจะปฏิเสธที่จะยอมรับการขอลงทะเบียนของท่านได้
 • ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในเรื่องที่อยู่ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ “บริษัท” ท่านต้องแจ้งให้ทาง “บริษัท” ทราบทันที โดยผ่านขั้นตอนที่แยกไว้เฉพาะเจาะจงโดย “บริษัท”
 • ท่านต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าท่านจะอนุญาตให้ส่งต่อสิ่งโฆษณา (จดหมายข่าว) โดย “บริษัท” ผ่านทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ในการลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม
  ดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ “บริษัท” อาจจะจัดส่งข้อมูลที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านให้ท่าน รวมถึงการแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ “บริษัท” “บริการ” และวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ และข้อมูลซึ่ง “บริษัท” เห็นว่าจำเป็นต้องแจ้ง หรือบอกกล่าว ผ่านอีเมล์ โทรศัพท์ หรือจดหมาย โปรดติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านขอระงับการส่งวารสารข่าวสารและข้อมูลอื่นๆของ “บริษัท” ไว้ชั่วคราว
การบริหารจัดการรหัสประจำตัวสมาชิกทางอินเตอร์เน็ต และรหัสผ่าน
 • ท่านต้องใช้ “บริการ” ด้วยการใช้รหัสประจำตัวสมาชิกผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet Member ID) และรหัสผ่าน (password) ที่ท่านลงทะเบียนไว้ด้วยตนเอง
 • ท่านต้องยอมรับความผิดทั้งหมดสำหรับการบริหารจัดการ และการใช้รหัสประจำตัวสมาชิกทางอินเตอร์เน็ต และรหัสผ่านที่ท่านตั้งด้วยตนเอง
 • ท่านต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามท่านใดใช้ และต้องไม่โอน ให้ยืม เปลี่ยนเจ้าของ หรือเปิดเผยรหัสประจำตัวสมาชิกอินเตอร์เน็ต หรือรหัสผ่าน
 • ท่านต้องยอมรับความผิดทั้งหมดสำหรับผลเสีย ความเสียหาย หรือผลของการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จากการใช้รหัสประจำตัวสมาชิกทางอินเตอร์เน็ต หรือรหัสผ่านของท่านโดยบุคคลที่สามผู้ไม่ได้รับอำนาจ และ “บริษัท” จะไม่ยอมรับความผิดใดๆต่อผลเสียที่เกิดขึ้น
 • ในกรณีข้อมูลรหัสประจำตัวสมาชิกทางอินเตอร์เน็ต หรือรหัสผ่านของท่านรั่วไหล หรือหากท่านค้นพบว่ารหัสประจำตัวสมาชิกทางอินเตอร์เน็ต หรือรหัสผ่านของท่านถูกใช้โดยบุคคลที่สามผู้ไม่มีอำนาจ ท่านต้องแจ้งแก่ “บริษัท” ทันที
 • ท่านต้องดูแลข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน รวมถึงการส่งหมายเลข จำนวน ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของท่านเวลาที่ใช้ “บริการ” จงตระหนักถึงความเสี่ยง อาทิเช่นการรั่วไหลข้อมูล เป็นตัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลดังที่ได้กล่าวไว้
การกระทำต้องห้าม
ในกรณีละเมิด ท่านอาจจะถูกนำไปสู่การลงโทษในฐานะผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือถือเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายชดเชยสำหรับค่าเสียหายภายใต้กฎหมายอาญา กฎหมายการละเมิดการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายแพ่ง หรือกฎหมายพาณิชย์ เป็นต้น
 • การกระทำใดๆของการใช้ “บริการ” ข้อมูลหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการยินยอมแต่ต้นของ “บริษัท” ไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า หรือไม่ใช่จุดประสงค์ทางการค้าก็ตาม
 • การกระทำใดๆของการป้อนข้อมูลอันเป็นเท็จตอนที่ลงทะเบียนสำหรับ “บริการ”
 • การกระทำใดๆของการขัดขวางการปฏิบัติการของ “บริการ” หรือการกระทำอื่นๆที่อาจจะเข้าไปยุ่งกับ “บริการ”
 • การกระทำใดๆของธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าของ “บริษัท”
 • การกระทำใดๆของการใช้ “บริการ” หรือการสั่งซื้อเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า การขายซ้ำ หรือการเตรียมการเพื่อการกระทำดังกล่าว
 • การกระทำใดๆที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดสิทธิ์เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ตามกฎหมายอื่น
 • การกระทำใดๆของการใช้ “บริการ” โดยการใช้บัตรเครดิตปลอม
 • การกระทำใดๆของการใช้ “บริการ” โดยการปลอมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น
 • การกระทำใดๆของการแจ้งข้อมูลซึ่งตรงข้ามกับความจริง หรือไม่สมเหตุสมผล
 • การกระทำใดๆซึ่งเป็น หรืออาจจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดกฎหมาย
 • การกระทำใดๆของการเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ “บริษัท” หรือ “บริการ” หรือข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ผ่าน “บริการ”
 • การกระทำใดๆของการเป็นสื่อ หรือ ส่งไวรัสคอมพิวเตอร์
 • การกระทำใดๆที่ “บริษัท” เล็งเห็นว่าไม่เหมาะสม
การยกเลิกการใช้ “บริการ”ชั่วคราว และการยกเลิกการลงทะเบียนสมาชิก
ในหลายกรณีเมื่อท่านฝ่าฝืน “ข้อกำหนด” หรือกระทำสิ่งที่ “บริษัท” เห็นว่าไม่เหมาะสม “บริษัท” อาจจะจำกัด หรือระงับ “บริการ” ให้แก่ท่าน หรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่านในฐานะสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • หากปรากฏว่าท่านมีการถูกยกเลิกการลงทะเบียนสมาชิกเนื่องจากการละเมิด “ข้อกำหนด” ในอดีตของท่าน เป็นต้น
 • หากปรากฏว่าท่านมีการถูกยกเลิกชั่วคราว หรือถูกยกเลิกการลงทะเบียนสมาชิกเนื่องจากการละเมิด “ข้อกำหนด” การใช้ในอดีตของท่านกับ “บริษัท” หรือกับบริษัทในเครือ
 • ในกรณีการไม่ยอมชำระหนี้ใดๆในส่วนของท่าน รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมล่าช้าสำหรับ “บริการ”
 • หากท่านกระทำการละเมิดทางกฎหมาย
 • หากท่านละเมิด “ข้อกำหนด”
การใช้คุกกี้ (Cookies)
“เว็บไซด์” คือการใช้ “คุกกี้” ที่จัดเตรียมการบริการที่เหมาะสมที่สุดแก่ท่าน “บริษัท” อาจจะใช้ข้อมูล “คุกกี้”สำหรับจุดประสงค์ทางการตลาด หรืออาจจะอ้างอิง “คุกกี้” ผ่านบุคคลที่สามซึ่งเป็นที่ไว้วางใจ รวมถึง Yahoo! JAPAN
“คุกกี้” คือข้อมูลสำหรับการระบุคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ และไม่ประกอบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ
ตามปกติคุณอาจจะทำให้ “คุกกี้” เสียหายใช้การไม่ได้ โดยการเปลี่ยนการกำหนดคุณสมบัติของโปรแกรมสืบค้น (the configuration of the browser) ท่านอาจจะไม่สามารถแก้ไขใช้ “บริการ” ได้อย่างถูกต้องบน “เว็บไซด์” หากท่านทำเช่นนั้น
ประเด็นสำคัญอื่นๆ
“บริษัท” ไม่อนุญาตให้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ “บริษัท” สำหรับจุดประสงค์ทางการค้า การขายซ้ำ หรือการเตรียมการเพื่อเรื่องดังกล่าว “บริษัท” จะไม่รับผิดใดๆสำหรับผลิตภัณฑ์ของ “บริษัท” ซึ่งถูกขายทางเว็บไซด์ประมูล หรือเว็บไซด์ของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น หรือเว็บไซด์ส่วนตัว
ลิขสิทธิ์ และอื่นๆ
ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ในสาระสำคัญต้องการสื่อ (รวมถึง ภาพลักษณ์ ภาพประกอบ และเนื้อความ) บน
“เว็บไซด์” ที่เป็นเจ้าของ และถูกครอบครองตลอดไปโดย “บริษัท” หรือผู้มีสิทธิ์ถือครองตามกฎหมาย
ดังนั้น เนื้อหาดังกล่าวต้องไม่ถูกทำซ้ำ ทำสำเนา หรือนำกลับมาใช้ใหม่ โดยปราศจากการยินยอมของ “บริษัท”

“บริษัท” จะพิจารณาให้สิทธิ์การใช้ข้อมูลใดๆที่ท่านเสนอให้แก่ “บริษัท” และอาจจะพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวในนิตยสารของสมาชิก ใบปลิว และเว็บไซด์ ของ “บริษัท” เป็นต้น
การมอบหมายสิทธิ์
ท่านจะไม่โอนสิทธิ์ของท่านที่จะได้รับเงื่อนไขของ “บริการ” หรือสิทธิอื่นๆที่ “บริษัท” มอบให้แก่ท่าน
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
ท่านอาจจะซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้ “บริการ” ท่านจะปฏิบัติตามขั้นตอนคำสั่งเฉพาะที่ออกโดย “บริษัท” เพื่อที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ สำหรับสินค้าในแค็ตตาล็อค ท่านต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อค
การจ่ายเงิน
จำนวนและวิธีการจ่ายเงินเชื่อมโยงกับ “บริการ” จะถูกควบคุมโดยแบบฟอร์มคำขอของผลิตภัณฑ์ และคู่มือผู้ใช้
ถ้าท่านใช้บัตรเครดิตในการชำระเงิน ท่านต้องยินยอมทำตาม “ข้อกำหนด” และเงื่อนไขของบริษัทบัตรเครดิต การขัดแย้งระหว่างท่านกับบริษัทบัตรเครดิตจะถูกแก้ปัญหาโดยคู่กรณีที่เกี่ยวข้องกัน และ “บริษัท” จะไม่รับผิดชอบใดๆกับการขัดแย้งดังกล่าว
การบริหารจัดการข้อมูล
สำหรับข้อมูลที่ส่งผ่านโดยท่านบน “เว็บไซด์” “บริษัท” อาจจะลบเนื้อหาใดๆที่สื่อสาร (ส่ง) ผ่าน “บริการ” หรือเปลี่ยนสถานที่พิมพ์ของเนื้อหาสาระ เมื่อการลบทิ้งดังกล่าว หรือการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆ ดังที่กล่าวไว้ถึงสิทธิ์ในการลบทิ้ง จะรวมไปถึงสิทธิ์ในการลบเนื้อหาสาระซึ่งละเมิด “ข้อกำหนด” หรือ “บริษัท” พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม
การระงับการใช้ “บริการ” ชั่วคราว
ในกระบวนการการปฏิบัติงานและการบริหารงานของ “บริการ” “บริษัท” อาจจะแก้ไข เพิ่ม งดใช้ชั่วคราว หรือหยุด “บริการ” โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าแก่ท่าน หรือโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีต่อไปนี้ และในหลักปฏิบัติ จะไม่รับผิดใดๆสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ท่าน อันเนื่องมาจากการหยุดชะงัก หรือการแก้ไขดังกล่าวของ “บริการ” เป็นต้น
 • เมื่อถึงกำหนดการซ่อมบำรุงระบบตามปกติหรือภาวะฉุกเฉิน
 • เมื่อเป็นผลจากความหายนะทางธรรมชาติ ไฟ ไฟฟ้าดับ หรือการแทรกแซงโดยบุคคลที่สามทำให้ระบบเกิดความยุ่งยาก
 • เมื่อ “บริษัท” เห็นว่าเป็นความจำเป็น
การปฏิเสธความรับผิดชอบ
“บริษัท” ไม่ต้องรับผิดใดๆ หากดำเนินธุรกิจตามข้อมูลที่ท่านลงทะเบียน
 • เมื่อ “บริษัท” ถูกขอให้บอกกล่าวแก่ท่าน “บริษัท” ไม่ต้องรับผิดใดๆ หากมีการส่งการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า เมื่อ “บริษัท” ถูกขอให้ส่งผลิตภัณฑ์ไปยังท่าน “บริษัท” ไม่ต้องรับผิดใดๆหากส่งผลิตภัณฑ์ไปยังปลายทางตามที่ท่านระบุไว้ตอนที่มีการสั่งซื้อสินค้า
 • เว้นแต่มีระบุไว้ในเงื่อนไขใน “ข้อกำหนด” ของคู่มือการใช้ เป็นต้น “บริษัท” จะไม่รับผิดใดๆสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุที่ไม่ถือว่าเป็นความผิดพลาดของ “บริษัท” ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์เฉพาะ (ทั้งที่ “บริษัท” สามารถคาดการณ์สถานการณ์นั้นได้หรือไม่ได้ก็ตาม) การสูญเสียกำไร หรือความเสียหายที่ตั้งอยู่บนการเรียกร้องขอค่าชดเชยความเสียหายโดยบุคคลที่สาม
 • การโต้แย้งใดๆระหว่างท่านกับผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลที่สาม ซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้ “บริการ” ของท่าน จะถูกแก้ปัญหาโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายบนความรับผิดชอบของพวกเขา และไม่ก่อปัญหาหรือความเสียหายที่จะถูกก่อให้เกิดผลกับ “บริษัท”
 • ในกรณีเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ท่านไม่ต้องรับผิดใดๆ หากท่านเปลี่ยนรหัสผ่านตามขั้นตอนที่ “บริษัท” กำหนด
อำนาจในการตัดสินคดีความโดยความเห็นพ้องต้องกัน
 • การโต้แย้งใดๆระหว่างท่านกับ “บริษัท” จะถูกแก้ไขด้วยความบริสุทธิ์ใจทั้งสองฝ่าย ถ้าการโต้แย้งพิสูจน์ว่าลำบากที่จะแก้ไข จะถูกบังคับเป็นคดีความ ท่านและ “บริษัท” เห็นพ้องต้องกันที่จะส่งมอบการตัดสินคดีความที่ศาลแขวงทากามัทซึแห่งเดียวเท่านั้น
 • ถ้าท่านรับผิดชอบทางกฎหมายที่จะจ่ายค่าชดเชยสำหรับค่าเสียหายเนื่องจากความล้มเหลวของท่านที่จะชำระค่าสินค้า หรือการละเมิดอื่นของ “ข้อกำหนด” และ “บริษัท” ได้ว่าจ้างทนายความในการรวบรวมค่าสินไหมทดแทน ท่านต้องจ่ายค่าตอบแทนของทนายความตามข้อบังคับค่าชดเชยของทนายความ
 • สื่อกลางในการสื่อสารระหว่างท่านกับ “บริษัท” จะทำตามหลักปฏิบัติโดยผ่านอีเมล์ หรือโทรศัพท์
กฎหมายที่ใช้บังคับ
การบังคับใช้ตามกฎหมาย การทำให้ถูกกฎหมาย การดำเนินการ และการตีความของ “ข้อกำหนด” จะถูกบังคับใช้ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
การระบุตัวผู้ขาย
ผู้ขายบนเว็บไซด์นี้ถูกกำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยการค้าพิเศษ (Act on Specified Commercial Transactions) ตามด้านล่างนี้

ประธานบริษัทโนริทากะ นูมาตะ
บริษัท อิม จำกัด
460-1 โยโกอิ โคอุนัน-โช จังหวัดทากามัทสึ อำเภอคากาวา ญี่ปุ่น 761-8589
+81-87-879-0033 (ชาวญี่ปุ่นเท่านั้น)