นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อิม จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) คำนึงถึงความจริง เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องดูแลจัดการอย่างรอบคอบภายใต้หลักปฏิบัติการเคารพความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล ได้พิจารณาถึงการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมทางธุรกิจ พร้อมกับความรับผิดชอบทางสังคม และจะพยายามทุกอย่างที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัว โดยปฏิบัติตามนโยบายที่จะกล่าวถึงต่อไป

1. การเก็บรวบรวม การใช้ และการจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคล
“บริษัท”จะรวบรวม ใช้ และจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมภายใต้ขอบเขตที่ต้องการเท่านั้นสำหรับกิจกรรมที่สมเหตุผลด้านธุรกิจ
2. การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องเหมาะสม
“บริษัท”จะนำมาตรการที่ปลอดภัยและมีเหตุผล รวมถึงการปฏิบัติการที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต และสูญหาย ทำลาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการรั่วของข้อมูลส่วนบุคคล
3.จุดประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
“บริษัท”จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงชื่อของท่าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด ที่อยู่อีเมล์ และสถานะความสัมพันธ์ของท่านกับ “บริษัท” สำหรับจุดประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อส่งสินค้า แค็ตตาล็อค และจดหมาย ของ”บริษัท” และบริษัทในเครือ การให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้อง และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่และบริการใหม่
 • สำหรับจุดประสงค์ด้านกิจกรรมทางธุรกิจของ “บริษัท” และบริษัทในเครือ ในลักษณะการขายโดยการส่งสิ่งพิมพ์แสดงรายละเอียดสินค้าและราคาให้กลุ่มเป้าหมายทางไปรษณีย์ และส่งสินค้าให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ และการขายหน้าเคาน์เตอร์
 • เพื่อแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมธุรกิจด้านอื่นๆของ “บริษัท” และบริษัทในเครือ
 • เพื่อส่งแค็ตตาล็อคและจดหมายของบริษัทและองค์กรที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับทาง “บริษัท” และบริษัทในเครือ
 • เพื่อควบคุมการจัดการหนี้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจของท่านกับ “บริษัท” และบริษัทในเครือ
4.การกระทำโดยชอบตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการดูแลจัดการอย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ “บริษัท” จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลความเป็นส่วนตัว ตรวจตราพนักงาน ให้ความรู้และควบคุม และตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง พยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งปรับปรุงให้ดีย ิ ่งขึ้น
5.เงื่อนไขของข้อมูลส่วนบุคคล
“บริษัท” และบริษัทในเครือ จะไม่จัดหาและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่ได้จากท่านให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ :
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกแบ่งสรรและใช้ร่วมกันในกลุ่มบริษัทในเครือของ “บริษัท” ภายใต้ขอบเขตกำหนดเพื่อการบรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการใช้ที่เปิดเผยถึงท่าน
  *“บริษัท” จะรับผิดชอบสำหรับการใช้ร่วมกัน กับบริษัทในเครือของ “บริษัท” เท่านั้น ที่ได้รับอนุญาตให้แบ่งสรรและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันได้ : บริษัท เจ คอนเทนส์ จำกัด
 • ในกรณีข้อมูลส่วนบุคคลจัดเตรียมไว้ สืบเนื่องจากการรับช่วงต่อทางธุรกิจ การควบรวมกิจการ การแยกกิจการ หรือการโอนกิจการของ “บริษัท” หรือบริษัทในเครือ
 • ในกรณีการเปิดเผย หรือ การจัดเตรียมที่ถูกบังคับโดยกฎหมาย
 • ในกรณีการเปิดเผย หรือการจัดเตรียม ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของท่าน หรือบุคคลที่สาม
 • ในกรณีการอนุญาต หรือการยินยอมของท่านก่อนหน้านี้
6.การมอบความรับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
“บริษัท” และบริษัทในเครือมอบความรับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเตรียมโดยท่านไปยังผู้รับช่วงต่อซึ่งเป็นผู้ที่ “บริษัท” เข้าทำสัญญาในข้อตกลงเก็บเป็นความลับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ขอบเขตกำหนดเพื่อบรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการใช้ที่เปิดเผยถึงท่าน
7.การเปิดเผย การตรวจแก้ และการระงับใช้ชั่วคราวของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การร้องทุกข์และการสอบถาม
ในกรณีที่เป็นการร้องเรียนสำหรับการเปิดเผย การตรวจแก้ หรือการระงับใช้ชั่วคราวของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือการร้องทุกข์ใดๆ หรือการสอบถาม กรุณาติดต่อเราที่ :

【 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 】
Im Co., Ltd. world@riceforce.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)